Kontakt Warszawa

Regulamin realizacji voucherów

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA KLINIKA KRAJEWSKI

 

§ 1

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera („Voucher”), stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego voucher jest dokumentem wystawianym przez Klinika Krajewski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, 00-414 Warszawa, ul. Orłowicza 12 lok.U2, zarejestrowana pod numerem KRS 0000635919 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP: 0000635919 (dalej: Klinika).
 2. Voucher można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy

§ 2

 1. Voucher jest dokumentem umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez Klinikę Krajewski usługi bądź produkty albo umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez  Klinikę  w ramach jej działalności.
 2. Voucher jest wydawany w formie papierowej lub elektronicznego zaproszenia na okaziciela, zawierającego rodzaj usługi, określony produkt, wysokość zniżki lub odpowiednią do wykorzystania kwotę. Ponadto, Voucher może zawierać opis sposobu jego
 3. Voucher ważny jest przez 3 miesiące liczone od dnia jego
 4. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce.
 5. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość wskazaną na voucherze, Pacjent ma obowiązek pokryć powstałą różnicę gotówką, kartą płatniczą lub debetową, bądź ewentualnie przelewem, zgodnie z cennikiem Kliniki obowiązującym w dniu realizacji
 6. Voucher wystawiony na konkretną usługę nie może być zrealizowany na inny zabieg niż wskazany na
 7. Udzielone Pacjentowi rabaty, zniżki, promocje, karty prezentowe i Vouchery nie sumują się.
 8. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest telefoniczne skontaktowanie się z placówką Kiniki, w której zamierza skorzystać z Vouchera, umówienia się na konkretny termin w celu realizacji usługi lub otrzymania wybranych produktów wraz ze wskazaniem numeru i terminu ważności wykorzystywanego
 9. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi bądź zakupem produktu pracownikowi Kliniki w recepcji.
 10. Klinika Krajewski zastrzega sobie prawo do wykluczenia konkretnych terminów z możliwości realizacji Vouchera ze względu na uzasadnione
 11. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.
 12. Posiadacz Vouchera ponosi wyłączna odpowiedzialność za utratę Vouchera. W takim wypadku, posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania duplikatu

§ 3

 1. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości, iż:
  1. Voucher stanowi własność Kliniki Krajewski.
  2. Posiadaczowi Vouchera nie wolno odsprzedawać Voucherów osobom trzecim, ani też ich komercjalizować.
  3. Voucher przeznaczony jest wyłącznie do realizacji przez osobę wskazaną imiennie na Voucherze lub osobę, której prawo do skorzystania z Vouchera zostało przyznane przez Klinikę Krajewski na podstawie odrębnej umowy, w związku z którą został wydany Voucher.
  4. Posiadaczowi Vouchera nie wolno usuwać, zakrywać ani zmieniać informacji umieszczonych na Voucherze, w tym informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności związanych z
  5. Ponadto, Voucher objęty jest ochroną na podstawie odrębnych przepisów, a postępowanie sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu podlega przepisom Ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Prawa
  6. Posiadaczowi nie wolno korzystać z Vouchera w sposób inny niż wskazany w niniejszym Regulaminie.
  7. Klinika Krajewski odpowiada wobec posiadaczy Vouchera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawartych w niniejszym

§ 4

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Vouchera mogą być składane w dowolnej formie pozwalającej na jej odtworzenie (w szczególności na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail) najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakupu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia
 3. Pacjenci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie

§ 5

Pacjent W celu prawidłowego wykonania przez Klinike Krajewski obowiązków wynikających z Administrowania  Danymi Osobowymi  w rozumieniu  Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku , Dz .U. 2018 , poz. 1000 , jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO), powierza Klinice Krajewski Spółka Jawna przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Kliniki przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego.

 1. Pacjent może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.)
 2. Klinika Krajewski Spółka Jawna oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36- 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Pacjent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Klinika Krajewski Spółka Jawna.

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Klinika Krajewski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie.
 2. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów
 3. Dane osobowe Pacjenta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 6. Pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego
 7. Pacjent posiada prawo wniesienia skargi do Inspektora Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące
 8. Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jeżeli Pacjent wyrazi na to zgodę.
 10. Pacjent winien zapoznać się z aktualnie obowiązującą w Klinice Polityką Prywatności.

§ 7

 1. Klinika Krajewski nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Pacjenta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny Kliniki  przeciwwskazań do poddania Pacjenta takiemu zabiegowi.
 2. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę
 3. Niewykorzystanie Vouchera, zgodnie z terminem określonym w § 3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Kliniki Krajewski z jakimikolwiek roszczeniami w tym
 4. Każdy posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 5. Klinika Krajewski zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Pacjentów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Kliniki
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu