Kontakt Warszawa

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU MEDYCZNEGO KLINIKA KRAJEWSKI SPJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą Kliniki Krajewski SPJ na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr, poz. 654),

§ 2.

Niniejszy Regulamin organizacyjny określa sposób i warunki udzielenia świadczeń zdrowotnych przez Klinice Krajewski SP.J., a w szczególności:
1. Cele i zadania podmiotu
2. Strukturę organizacyjną podmiotu
3. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
4. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
5. Przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych podmiotu
6. Organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym
7. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej
8. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne
9. Prawa i obowiązki pacjenta
10. Informacje podstawowe na temat dokumentacji medycznej
11. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w podmiocie leczniczym


CELE I ZADANIA

§ 3.

Celem działania Kliniki Krajewski SPJ jest przede wszystkim udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowana kadrę medyczna, a w szczególności świadczeń z zakresu dermatologii wenerologii, chirurgii plastycznej, ginekologii, jak również promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

§ 4.

Do zadań Kliniki Krajewski SPJ należy w szczególności:
1. Zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych:
2. Sumienne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia, stałe i systematyczne podwyższanie wtedy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie wiedzy etyki zawodowej;
3. Przestrzeganie etyki zawodowej
4. Zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych
5. Stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości
6. Dbałość o efektywną organizację pracy i wykorzystanie bazy zabiegowej;
7. Świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzegania praw pacjenta
8. Działania promujące profilaktykę zdrowia i aktywizację.


RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Świadczenia zdrowotne udzielane są pod adresem ul. M. Orłowicza 12 lok. U2 00-414 Warszawa

§ 5.

Zakres świadczeń udzielanych przez Klinikę obejmuje:
– świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,
Medyczne świadczenia komercyjne z zakresu dermatologii estetycznej, dermatochirurgii, ginekologii estetycznej, chirurgii plastycznej

SPOSÓB KIEROWANIA ORAZ ORGANIZACJA I ZADANIA KLINIKI

1. Działalnością Kliniki Krajewski SPJ kieruje Zarząd Kliniki będący Kierownikiem regulaminu, w rozumieniu przepisów ustawy
2. Kierownik wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy i reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
3. Personel Kliniki podlega nadzorowi Kierownika Kliniki.
4. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik bądź inna wskazana osoba.

§ 6.

Do zadań pracowników recepcji należy:
1. Organizacja bieżącej pracy w punkcie rejestracji
2. Organizacja oraz nadzór nad prawidłowością obsługi pacjentów w punkcie rejestracji
3. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy
4. Dbałość o należyte użytkowanie i stan techniczny sprzętu znajdującego się w punktach rejestracji i będącego własnością Kliniki
5. Dbałość o prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń pobieranie opłat
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Kliniki czy też Dyrektora Zarządzającego lub Menadżera Kliniki

§ 7.

Do zadań poradni należy w szczególności realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej danej specjalności, badanie, diagnozowanie, leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania, leczenie specjalistyczne.

§ 8.

Osoby pracujące bądź świadczące usługi dla Kliniki Krajewski SPJ obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym. Za prawidłowe współdziałanie odpowiada Dyrektor Zarządzający oraz Menadżer Kliniki.

§ 9.

Gospodarka finansowa, rachunkowość oraz obsługa kadrowa Kliniki Krajewski SPJ są prowadzone na zasadach obowiązujących spółkę SPJ


ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBSŁUGI PACJENTA W PUNKCIE REJESTRACJI ORAZ PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 10.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie regulowany jest wymogami Ustawy o działalności leczniczej, Regulaminu organizacyjnego, umów cywilnoprawnych zawartych z innymi ubezpieczycielami oraz umów cywilnoprawnych zawartych z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz podmiotu leczniczego jako podwykonawcy.

§ 11.

1. Wszystkie świadczenia realizowane w Klinice, Krajewski SP.J. winny być wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
2. Klinika Krajewski SPJ organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności tych świadczeń w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
3.Pomieszczenia oraz wyposażenie podmiotu leczniczego w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
4..Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby, które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacja do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.

§ 12.

Osoby wykonujące zawód medyczny w Klinice udzielają świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.

§ 13.

1. Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w punkcie rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu ustalenia terminu udzielenia świadczenia. Rejestracja pacjentów odbywa się w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika bądź telefonicznie
2. Przy rejestracji pacjent winien okazać dokument tożsamości potwierdzający jego tożsamość.
3. Rejestracja pacjenta odbywa się w poszanowaniu jego godności oraz zachowania prawa do prywatności.
4. W celu potwierdzenia tożsamości pacjenta w Klinice Krajewski mogą posłużyć dokumenty:
– dowód osobisty
– paszport
– karta pobytu
– legitymacja szkolna lub studencka
5. Rejestracja odbywa się w godzinach pracy podmiotu, osobiście (bądź też przez członków rodziny lub osoby trzecie) jak również telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: recepcja.warszawa@klinikakrajewski.pl
6. Każdy pacjent informowany jest o terminie i miejscu planowanego świadczenia, a w przypadku osobistej rejestracji informacje o planowanym, świadczeniu otrzymuje ją na piśmie.
7. W punkcie rejestracji, poza możliwością ustalenia daty świadczenia, pacjent może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy placówki.
8. Klinika Krajewski zastrzega sobie możliwość do ponownej weryfikacji dokumentu tożsamości pacjenta bezpośrednio przed umówioną wizytą lub zabiegiem.
9. Pacjent zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości na życzenie personelu administracyjnego Kliniki Krajewski. Odmowa może skutkować nieudzieleniem świadczeń.

§ 14.

1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Klinice zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, zgodę na leczenie w Klinice i zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Klinice zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych oraz do wglądu w dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia,
3. Zgodę na zabieg może wyrazić pacjent pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
4. W przypadku pacjentów niepełnoletnich podczas każdej wizyty wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego/rodzica.
5. W przypadku pacjentów, którzy ukończyli 16 rok życia – formularz zgody na zabieg powinien zostać podpisany zarówno przez małoletniego pacjenta jak i jego przedstawiciela ustawowego/rodzica. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.
6. Klinika Krajewski SPJ zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w następujących przypadkach:
– gdy pacjent nie wyraził zgody na wykonanie usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
– jeżeli stan pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, lub innych środków, które mogłoby w ocenie personelu Kliniki Krajewski wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywaną usługa lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie usługi.
– jeżeli pacjent nie zastosował się do zaleceń personelu Kliniki Krajewski co do konieczności przygotowania się w określony sposób do usługi, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań oraz przedłożenia ich w Klinice Krajewski we wskazanym terminie.
– jeżeli w ocenie lekarza pacjent nie kwalifikuje się do wykonania danej usługi, w tym w szczególności z uwagi na przedstawione przez pacjenta wyniki badań, a także z innych względów o charakterze medycznym lub zdrowotnym.
– jeżeli pacjent nie wyrazi zgody na czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania usługi, w tym w szczególności nie wyrazi zgody na wykonanie dokumentacji zdjęciowej lub też odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania usługi przez Klinikę Krajewski, bądź nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych formularzy w Klinice Krajewski Pacjent nie dokona płatności za usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 15.

Pacjenci zobowiązani są do zgłaszania się w punkcie rejestracji w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest zachowanie punktualności zgłoszeń. W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Klinikę w każdy dostępny sposób. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenie, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, pacjent informowany jest telefonicznie lub w inny dostępny sposób o zmianie tego terminu.

§ 16.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania przez Klinikę.
W trakcie realizacji świadczenia pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu Pacjent ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w trakcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

§ 17.

Lekarz poradni specjalistycznej w trakcie porady lekarskiej w szczególności:
1. Przeprowadza wywiad oraz badanie przedmiotowe
2. Określa rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego
3. Ustala plan leczenia
4. W razie potrzeby wystawia skierowania, recepty lub zlecenia na wyroby medyczne, zaświadczenia o stanie zdrowia
5. Wypełnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.

 

ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§ 18.

Klinika Krajewski SPJ udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
1. Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi
2. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w Klinice. Aktualny cennik dostępny jest w Recepcji oraz na stronie www.klinikakrajewski.pl w zakładce „Cennik”. Jest integralną częścią regulaminu stanowiący załącznik nr 1.
3. Ostateczny koszt usługi ustalany jest w gabinecie podczas wizyty.
4. Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową lub kartą płatniczą za pokwitowaniem, voucherem, bonem podarunkowym, przelewem bankowym, poprzez system MediRaty. W przypadku płatności przelewem środki na koncie Kliniki Krajewski SPJ muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym terminem wizyty.
5. Faktura Vat wystawiana jest podmiotom gospodarczym, na rzecz których realizowane są świadczenia zdrowotne oraz osobom fizycznym.
6. Klinika Krajewski SPJ zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych promocji na zabiegi. Z tytułu promocji klientom, którzy opłacili pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia. Promocje i rabaty nie łączą się. Zasady poszczególnych promocji określają odrębne regulaminy.

KARNETY/PAKIETY ZABIEGÓW

§ 19.

1. W Klinice Krajewski dostępne są karnety/ pakiety zabiegów, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby powtórzeń danego lub różnych zabiegów.
2. Opłatę za karnet/pakiet zabiegów należy uiścić z góry na wskazany przez Klinikę numer konta lub osobiście
3. Każdy zakupiony karnet/ pakiet zabiegów ma przypisana datę ważności. Po zakończeniu karnetu/ pakietu zabiegów nie będzie możliwa dalsza jego realizacja.
4. Osoba posiadająca karnet/pakiet zabiegów musi umówić termin wizyty osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 22 6900080, mailowo recepcja.warszawa@klinikakrajewski.pl
5. Karnet/pakiet zabiegów jest przypisany do klienta i bezzwrotny. Nie dopuszcza się całkowitego lub częściowego zwrotu opłaty za zakupiony karnet/pakiet zabiegów oraz przekazania jej innej osobie.
6. Klient posiadający karnet/pakiet zabiegów ma prawo do odwołania lub zmiany terminu na 2 dni robocze przed planowanym zabiegiem. Jeżeli osoba posiadająca karnet/pakiet zabiegów nie stawi się na umówioną wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności w terminie, Klinika traktuje umówiony zabieg jako zrealizowany i odlicza jego wartość od karnetu/pakietu zabiegów.
7. W przypadku, gdy Klinika nie jest w stanie zapewnić wykonania zabiegów przypisanych do karnetu /pakietu zabiegów w czasie trwania jego ważności, jego data ważności może zostać przedłużona, w tym celu prosimy o kontakt z recepcją.

ZASADY KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH

§ 20.

1. Klinice Krajewski SPJ istnieje możliwość zakupu bonu podarunkowego o dowolnej wartości na wykonanie zabiegu/zabiegów z oferty Kliniki u osoby obdarowanej. Bon podarunkowy może mieć wskazaną kwotę do wykorzystania lub określony zabieg/pakiet zabiegów.
2. Opłatę za bon podarunkowy należy uiścić na wskazany przez Klinikę numer konta bankowego lub osobiście.
3. Każdy zakupiony on podarunkowy ważny jest przez 6 mcy od daty zakupy. Po zakończeniu ważności bonu podarunkowego nie będzie możliwa jego dalsza realizacja.
4. Istnieje możliwość wysłania bonu podarunkowego pocztą lub kurierem na wskazany adres przez kupującego.
5. Osoba obdarowana bonem podarunkowym na zabieg musi umówić zabieg osobiście, telefonicznie pod nr telefonu 22 6900080, mailowo recepcja.warszawa@klinikakrajewski.pl
6. Bon podarunkowy jest przypisany do osoby obdarowanej i bezzwrotny. Nie dopuszcza się całkowitego lub częściowego zwrotu opłaty za zakupiony bon podarunkowy oraz przekazania bonu podarunkowego innej osobie.
7. Klient posiadający bon podarunkowy ma prawo do odwołania lub zmiany terminu na 2 dni robocze przed planowanym zabiegiem. Jeżeli osoba obdarowana bonem podarunkowym nie stawi się na umówioną wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności w terminie, Klinika traktuje umówiony zabieg jako zrealizowany i odlicza jego wartość od bonu podarunkowego.
8. W przypadku zgubienia, utraty lub zniszczenia bonu podarunkowego, Klinika Krajewski SPJ nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób utraconego bonu podarunkowego.
9. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wskazanego na bonie podarunkowym na zabieg lub pakiet zabiegów o wartości nie mniejszej niż wartość bonu podarunkowego.
10. W przypadku, gdy Klinika Krajewski SPJ nie jest w stanie zapewnić wykonania zabiegu lub pakietu zabiegów przypisanych do bonu podarunkowego w czasie trwania jego ważności, jego data ważności może zostać przedłużona, w tym celu prosimy o kontakt z recepcją.

§ 21.

1. Pacjent ustala z pracownikiem Recepcji termin realizacji świadczeń, dokonując wyboru spośród terminów zaproponowanych przez pracownika Recepcji.
2. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w ustalonym terminie pacjent zobowiązany jest do poinformowania Kliniki nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem realizacji usługi. Wówczas istnieje możliwość zmiany planowanego terminu świadczenia na inny zaproponowany przez Klinikę. W przeciwnym razie zarezerwowany przez pacjenta termin ulega wykreśleniu.
3. Jeżeli pacjent nie skorzysta z zakupionych wcześniej usług w jednym z zaproponowanych terminów ani nie poinformuje o swojej nieobecności we wskazanym w ust. 2 terminie, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku braku możliwości odbycia przez pacjenta świadczenia w ustalonym terminie z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionej wcześniej usługi, dokonana wpłata jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację usługi.

ZASADY UDOSTEPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§ 22.

1. Klinika prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:
a) Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości;
b) Podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności:
– podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
– organów władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru
– podmiotom, o których mowa w art.119 ust. 1 i 2 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia:
c) Ministrowi właściwemu do sprawy zdrowia, sądom w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem:
d) Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek:
e) Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem
f) Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów
g) Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta
h) Lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
i) Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania
j) Spadkobiercom w zakresie prowadzonego postepowania przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
k) Osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011. O systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.Nr 113, poz.657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 winno wyraźnie(literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego pacjenta.
4. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

§ 23.

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) W oryginale do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
b) Poprzez sporządzenia jej kopii z poświadczeniem zgodności z oryginałem
c) Poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów
2. W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana w oryginale z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem, jeżeli uprawniony organ lub podmiot (w tym pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację) żąda udostepnienia oryginałów tej dokumentacji.
3. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona jest w postaci elektronicznej i jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim podpisem i pieczątką, wraz z podaniem daty.

§ 24.

1. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta na pisemny wniosek.
2. Decyzje o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć Kierownik komórki organizacyjnej, Lekarz prowadzący.
3. W przypadku gdy udostępnianie dokumentacji nie jest możliwe odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.
4. W przypadku wydania dokumentacji medycznej w oryginale konieczne jest pozostawienie jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Klinika udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki.

§ 25.

1. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej Klinika nie pobiera odPacjenta żadnych opłat.

§ 26.

1. Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy.
2. Wnioskodawca potwierdza osobisty odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem na Karcie wydania dokumentacji.

§ 27.

1. Klinika oraz osoby świadczące w jej imieniu usługi lecznicze, mogą udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:
a) Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy:
b) Zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób
c) Zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń
d) Obowiązujące przepisy prawa tak stanowią

§ 28.

Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 29.

1. Każdy Pacjent korzystający z usług Kliniki zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.
2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie www.klinikakrajewski.pl oraz w Recepcji.
3. Każdy pacjent korzystający z usług Kliniki zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w Klinice, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu.

§ 30.

Na terenie Kliniki istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.

§ 31.

1. Pacjenci przebywający na terenie Kliniki zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością Kliniki oraz należącego do innych pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.
2. Za zniszczenia i kradzieże mienia, pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

§ 32.

1. Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu Kliniki.
2. Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu Kliniki.

§ 33.

Pacjenci Kliniki nie mogą:
1. Samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń
2. Samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej
3. Wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody personelu Kliniki
4. Zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 34.

1. Odzież wierzchnią pacjenci pozostawiają w szafie.
2. Pacjenci zgłaszają się na zabiegi bez biżuterii, zegarków, telefonów komórkowych.

§ 35.

Klinika nie odpowiada za rzeczy będące własnością pacjentów pozostawione w szafie lub pomieszczeniach Kliniki. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.

§ 36.

Personel Kliniki zobowiązany jest do:
1. Noszenia odzieży ochronnej w ustalonej kolorystyce
2. Przestrzegania kolejności przyjęć pacjentów
3. Kulturalnego, życzliwego i powściągliwego zachowania wobec pacjentów oraz pozostałych osób personelu.

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 37.

1. Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności Kliniki do Dyrektora Zarządzającego.
2. Skargi i wnioski można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres recepcja.warszawa@klinikakrajewski.pl
3. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasowa ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. Odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.