RODO

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż

 • Klinika Krajewski Sp. J. w Warszawie przy ul. Orłowicza 12 lok. U2;
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Krajewski:
 • w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22a,
 • w Radomiu przy ul. Gagarina 1.

przetwarza dane osobowe klientów: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, kontakt do osobynw nagłych przypadkach, stan zdrowia.

 

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych klientów (dalej: Administrator) jest:
 • Klinika Krajewski Sp. J. (dalej: Klinika) w Warszawie (00-414) przy ul. Orłowicza 12
  U2, NIP: 5213746683;
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Krajewski (dalej: Praktyka Lekarska),
  NIP: 7122408639:
 • w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22a,
 • w Radomiu (26-600) przy ul. Gagarina 1.

Z Administratorem właściwym ze względu na przekazanie danych osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mail na adres:

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Orłowicza 12 lok. U2,
  00-414 Warszawa lub email: danych@o2.pl
 2. Dane osobowe klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Dane są przechowywane przez cały okres leczenia oraz 20 lat licząc od 01.01 roku następnego od ostatniej wizyty, zgodnie z art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami).
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Klinikę oraz Praktykę Lekarską polegają na dbaniu o zdrowie klientów.
 5. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Klinika oraz Praktyka Lekarska mogły zapewnić ochronę zdrowia oraz komfort klientów.
 6. Pozyskiwanie danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, nr PESEL jest niezbędne dla wykonania usługi zgodnie z art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417
  z późniejszymi zmianami).
 7. Pozyskiwanie danych: nr telefonu, adres e-mail jest niezbędne do potwierdzenia, zmiany terminu lub odwołania wizyty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) – uzasadniony interes administratora.
 8. Pozyskiwanie danych: choroby, nawyki, uzależnienia, przyjmowane leki, jest niezbędne
  w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych / kosmetycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych / kosmetycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych / kosmetycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe opisane w pkt 7, 8 oraz 9 zgodnie z art. 25 Ustawy o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami) mogą
  być także wykorzystane w ramach leczenia lub wykonanego zabiegu w celu wypisania recepty, wypisania skierowania na badania, do wydania wyniku badania histopatologicznego / cytologicznego, do wypisu po zabiegu operacyjnym, do prowadzenia księgi bloku operacyjnego.
 10. Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami) klient może podać dane osoby wyznaczonej do kontaktu. Pozyskiwane dane: imię, nazwisko oraz
  nr telefonu lub adres zamieszkania.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

które można zgłaszać na 2 sposoby:

 1. Administrator dba o jak największe wyeliminowanie ryzyka utraty danych osobowych, przejęcia danych osobowych przez osoby trzecie.

Pozdrawiam,

Administrator Danych Osobowych