Kontakt Warszawa

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klinika Krajewski SP.J. z siedzibą w Warszawie. Adres: 00-414 Warszawa, ul. M. Orłowicza 12 lok. U2, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5213746683 oraz REGON 365366681000, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000063591, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę   Mazowieckiego (W-14) za numerem księgi rejestrowej.000000194673 („Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Panu/Pani z związku z tym Praw, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem listownie na adres Warszawa 00-414, ul. M. Orłowicza 12 lok. U2lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@klinikakrajewski.pl
 3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
 4. a) Rezerwacji terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego (art. 6 ust.1 lit. b) RODO), co dotyczy podstawowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Ww. dane są przechowywane przez Administratora do czasu udzielenia świadczenia, a jeśli do udzielenia świadczenia nie dojdzie, przez okres do 3 miesięcy od planowanego dnia udzielenia świadczenia.
 5. b) Zawarcia i wykonania umowy o udzielenie świadczenia zdrowotnego (art. 6 ust. 1 lit.b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h )RODO), co dotyczy danych zwykłych (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, oznaczenie płci, rodzaj, seria oraz numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane, w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania osób najbliższych, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego) oraz wrażliwych (dane o stanie zdrowia, genetyczne; Administrator może także przetwarzać dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, ujawniające przekonania religijne, dotyczące miejsca pracy czy dane o stanie rodzinnym) . Ww. dane są przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji medycznej wskazany w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. zasadniczo przez 20 lat.
 6. c) Realizacji praw przysługujących Pacjentowi (art. 6 ust.1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c ) oraz lit. h ) RODO), co dotyczy informacji o stanie zdrowia oraz prowadzenia, archiwizowania i udostępniania dokumentacji medycznej. Ww. dane są przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji medycznej wskazany w art. 29 Ustawy z 6 listopada 2008 r., o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. zasadniczo przez 20 lat.

Poza wyżej wymienionymi celami Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO) m.in. wynikających z przepisów prawa podatkowego, oraz uzasadnionych interesów Administratora ( art.6 ust 1 lit f . RODO ), w tym m.in. (I) przekazania danych do operatora płatności w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez internet, obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Pacjentów przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, weryfikacji należytego wykonania umów zawartych z Administratorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, (II) dokonywania analizy jakości świadczonych przez Administratora usług poprzez kierowanie ankiet z prośbą o informacje, (III) ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 1. Administrator zachowuje Pani/Pana dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązujących przepisach:
 2. Pana /Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowej:
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, czyli osoby z którymi Administrator współpracuje dla potrzeb realizacji obowiązków zawodowych, zewnętrzni dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych np. dostawcy usług telefonicznych lub płatniczych, a także inni niezależni odbiorcy, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 6. a) Dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;
 7. b) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 8. c) Wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na Administratora, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;
 9. d) W przypadku gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Pana/Pani zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem).

 

9. Udostępnienie przez Pana /Panią danych w zakresie wskazanym w punkcie 3 a) oraz b) powyżej jest niezbędne celem zawarcia z Panem/Panią umowy o udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz jej wykonywania, a w pozostałym zakresie podstawę przetwarzania ww. danych stanowi przepis prawa.