Kontakt Warszawa

Operacje piersi

Operacja powiększenia biustu implantami

Powiększenie piersi jest zabiegiem przeprowadzanym w celu zmiany kształtu przez zwiększanie objętości piersi. Cel ten może zostać osiągnięty przy użyciu implantów lub przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej. We wskazanych przypadkach Dr Pietrasik łączy obydwie techniki. Bez względu na zastosowaną metodę celem operacji jest uzyskanie symetrycznych, estetycznie atrakcyjnych i proporcjonalnych piersi.

Powiększanie biustu przeszczepami własnej tkanki tłuszczowej najczęściej wykonywane jest u kobiet z małymi piersiami, asymetrią piersi, zniekształceniami pooperacyjnymi, u których zachowana jest dobra jędrność skóry. Zakres powiększenia zazwyczaj dotyczy od pół do jednej miseczki. Po wysłuchaniu oczekiwań i zbadaniu pacjentki, Dr Pietrasik proponuje możliwe sposoby operacji pozostawiając pacjentce ostateczną decyzję wyboru. W czasie konsultacji dyskutowane są m. in.: metoda powiększenia piersi, planowana objętość tkanki tłuszczowej do przeszczepienia, miejsca dawcze oraz możliwe powikłania.

Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym. Tłuszcz pobierany jest z miejsc dawczych (podbrzusze, uda, grzbiet) na zasadach liposukcji. Po sterylnym przygotowaniu zostaje wprowadzony podskórnie do piersi przy pomocy kaniul. Czas trwania operacji waha się od 1 do 2 h w zależności od wielkości powiększenia i dostępności tkanki tłuszczowej. Najczęściej pacjentki wychodzą do domu w dniu zabiegu.

Powrót do normalnej aktywności zawodowej następuje po 3-7 dniach od zabiegu. W okresie pooperacyjnym konieczne jest noszenie biustonosza elastycznego przez 6-8 tyg.

Ćwiczenia sportowe można wznowić po 1 miesiącu od operacji. Uzyskany efekt jest długotrwały choć nie permanentny. Normą wynikającą ze specyfiki tej metody jest częściowe (30-50%) wchłonięcie się przeszczepionej tkanki co może wymagać dodatkowego zabiegu uzupełniającego. Ciąże i zmiany masy ciała mogą mieć także wpływ na uzyskany wynik estetyczny. Zapraszamy do Kliniki Krajewski w Warszawie.

Powiększanie piersi – wskazania pozabiegowe

Praw­do­po­dob­nie po ope­ra­cji może zaist­nieć koniecz­ność przyj­mo­wa­nia leków prze­ciw­bó­lo­wych zgod­nie z zale­ce­niami leka­rza pro­wa­dzą­cego. Powięk­sza­nie piersi wiąże się z nosze­niem bie­li­zny uci­sko­wej przez pierw­szy mie­siąc po zabiegu, czyli wska­zane są biu­sto­no­sze poope­ra­cyjne lub kom­pre­su­jące. Lekarz pro­wa­dzący naj­czę­ściej poleca zgło­sić się na wizytę kon­tro­lną po około dwóch tygo­dniach po ope­ra­cji powiększania piersi. Jeżeli goje­nie rany prze­biega pra­wi­dłowo, ordy­nuje zdję­cie szwów. Każda kobieta po zabiegu w innym tem­pie wraca do nor­mal­nej aktyw­no­ści fizycz­nej. Naj­czę­ściej zaj­muje to około mie­siąca. Osta­teczny kształt piersi można oce­nić po upły­wie 3–6 mie­sięcy od prze­pro­wa­dze­nia zabiegu.

Powięk­sza­nie piersi to zabieg zmie­nia­jący wygląd, popra­wia­jący samo­po­czu­cie. Zwięk­sza pew­ność sie­bie i pozwala zaakceptować swoje ciało. Jeśli czujesz, że czas pozbyć się kompleksów, skonsultuj się ze specjalistami z naszej kliniki!

Masz pytania?

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas! Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i doradzimy w kwestii zabiegu!

  Warszawa - Mokotów

  ul. Bukowińska 22a,02-703 Warszawa
  +48 884 678 678,+48 22 898 34 51
  recepcja.warszawa@klinikakrajewski.pl

  Warszawa - Powiśle

  ul. Orłowicza 12/U2,00-414 Warszawa
  +48 884 678 678,+48 22 690 00 80
  recepcja.warszawa@klinikakrajewski.pl

  Radom

  ul. Gagarina 1,26-600 Radom
  +48 884 886 600,+48 48 360 44 56
  recepcja.radom@klinikakrajewski.pl

  Warszawa - Mokotów

  ul. Bukowińska 22a,02-703 Warszawa
  +48 884 678 678,+48 22 898 34 51
  recepcja.warszawa@klinikakrajewski.pl

  Warszawa - Powiśle

  ul. Orłowicza 12/U2,00-414 Warszawa
  +48 884 678 678,+48 22 690 00 80
  recepcja.warszawa@klinikakrajewski.pl

  Radom

  ul. Gagarina 1,26-600 Radom
  +48 884 886 600,+48 48 360 44 56
  recepcja.radom@klinikakrajewski.pl